آدرس نام خوابگاه
       
  بلوار پرستار _ روبروی بیمارستان امام ارضا خوابگاه بوستان برادران  
       
  بلوار پرستار _ روبروی بیمارستان امام ارضا خوابگاه بوستان خواهران  
       
  بلوار شهید بهشتی _ فروشگاه رفا خوابگاه مفتح 37-38  
       
  بلوار شهید بهشتی _ فروشگاه رفا خوابگاه مفتح 48  
       
  بلوار شهید بهشتی _ داخل بیمارستان طالقانی () خوابگاه طالقانی  
       
 
ورود به سامانه